కమిషను వివరాలు

RETAILER COMMISSION SLABS

క్రింది పట్టిక ప్రకారం రిటెయిలర్ కు  కమిషన్లు లభిస్తాయి. ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ పూర్తయిన వెంటనే

ఈ పాయింట్ ఇండియా వాలెట్‌లో కమిషన్ మొత్తం జమ అవుతుంది.